राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Shamli(206) कैराना कैराना
2 Shamli(206) शामली शामली
3 Shamli(206) ऊन ऊन

Total 3 3

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.