राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Amethi(203) अमेठी अमेठी
2 Amethi(203) गौरीगंज गौरीगंज
3 Amethi(203) मुसाफिरखाना मुसाफिरखाना
4 Amethi(203) तिलोई तिलोई

Total 4 4

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.