राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Ayodhya(177) बीकापुर बीकापुर
2 Ayodhya(177) सदर सदर
3 Ayodhya(177) मिल्कीपुर मिल्कीपुर
4 Ayodhya(177) रूदौली रूदौली
5 Ayodhya(177) सोहावल सोहावल

Total 5 5

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.