राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Auraya(162) अजीतमल अजीतमल
2 Auraya(162) औरैया औरैया
3 Auraya(162) बिधूना बिधूना

Total 3 3

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.