राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Shahjahanpur(152) जलालाबाद जलालाबाद
2 Shahjahanpur(152) कलान कलान
3 Shahjahanpur(152) पुवायाँ पुवायाँ
4 Shahjahanpur(152) सदर सदर
5 Shahjahanpur(152) तिलहर तिलहर

Total 5 5

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.