राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Aligarh(143) अतरोली अतरोली
2 Aligarh(143) गभाना गभाना
3 Aligarh(143) इगलास इगलास
4 Aligarh(143) खैर खैर
5 Aligarh(143) कोल कोल

Total 5 5

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.