राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Meerut(138) मवाना मवाना
2 Meerut(138) सदर सदर
3 Meerut(138) सरधना सरधना

Total 3 3

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.