राजस्व चकबंदी ग्राम
Serial No. Village Khatauni Name Village Khatauni Code LGD Village Code
1 ऊगापुर (202337) 202337
2 कारो (202811) 202811
3 कैलावर (202354) 202354
4 टकटैया (202757) 202757
5 ताजुद्दीनपुर (202338) 202338
6 फत्‍तूपुर ( अजोसी) (202336) 202336
7 मलेथू (203000) 203000
Total 7
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.